Menu Zamknij

Projekty badawcze

KrajoweMiędzynarodoweWspółfinansowane przez UE

AKTUALNE:

SONATA: Wykorzystanie warstw konwerterów energii w nowych rozwiązaniach dla ogniw fotowoltaicznych.

Tytuł:Wykorzystanie warstw konwerterów energii w nowych rozwiązaniach dla ogniw fotowoltaicznych.
Tytuł angielski:Energy converting layers in new solutions for photovoltaic cells    
Komentarz:Umowa nr: UMO-2016/21/D/ST7/01215
do projektu badawczego 2016/21/D/ST7/01215
Realizacja:rozpoczęcie: 25.01.2017
zakończenie: 24.01.2020
Opis:Celem naukowym projektu są badania dotyczące wpływu zastosowania warstw zawierających nanocząstki (NPs) ZnO na przebieg zjawisk fotoelektrycznych w ogniwach słonecznych, a w szczególności na efektywność konwersji fotowoltaicznej (PV) w tych strukturach. Wprowadzenie warstw nanocząstek ZnO do struktury fotowoltaicznej ma na celu konwersję energii (typu down conversion), dzięki której wysokoenergetyczne fotony (UV) przekształcane są na fotony niskoenergetyczne (światło widzialne), wykorzystywane w sposób bardziej efektywny w konwersji fotowoltaicznej.
W ramach projektu przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie testowych struktur ogniw słonecznych zawierających warstwy konwerterów NPs ZnO, w różnych konstrukcjach fotowoltaicznych z uwzględnieniem krzemowej polikrystalicznej konstrukcji p-n jako podstawowej. Badania proponowanych struktur będą stanowiły element weryfikacji hipotezy o przydatności wybranych rozwiązań warstw NPs ZnO jako konwerterów energii do zastosowań w ogniwach słonecznych, w celu poprawy sprawności fotokonwersji.

PROJEKTY ZAKOŃCZONE:

Wykorzystanie związków półprzewodnikowych kadmu w konstrukcji heterozłączowych
tytuł:Wykorzystanie związków półprzewodnikowych kadmu w konstrukcji heterozłączowych
kierownik:prof. dr hab. Zbigniew Lisik
komentarz:Grant promotorski mgr inż. Macieja Sibińskiego
rodzaj:promotorski
realizacja:2005 – 2008
opis:Celem projektu było opracowanie konstrukcji nowego typu elastycznych ogniw słonecznych, wykonanych na bazie półprzewodnikowych związków kadmu. Została zaproponowana nowa struktura fotowoltaiczna CdS/CdTe, zdatna do implementacji w ramach koncepcji BIPV (Building Integrated Photovoltaics) zakładającej integrację modułów ogniw słonecznych z elementami architektonicznymi.


Nowa struktura tranzystora unipolarnego mocy SVMOS

tytuł:Nowa struktura tranzystora unipolarnego mocy SVMOS
kierownik:prof. dr hab. Zbigniew Lisik
rodzaj:własny
realizacja:2005 – 2008
opis:Podstawowym celem projektu było opracowanie koncepcji i wykonanie struktur testowych nowego przyrządu unipolarnego SMIS oraz przeprowadzenie badań zmierzających do wprowadzenia tego rozwiązania do nowego przyrządu półprzewodnikowego mocy SVMOS. Rozwiązanie to, zaproponowane i opatentowane przez realizatorów projektu, jest rozwiązaniem pionierskim w skali światowej. Jego istotą jest zastąpienie wysepki źródła i utworzonego przez nią złącza źródło-kanał równoważnym mu złączem Schottky’ego, stąd nazwa Schottky Vertical MOS.

Wysokotemperaturowe procesy domieszkowania dyfuzyjnego w SiC

tytuł:Wysokotemperaturowe procesy domieszkowania dyfuzyjnego w SiC
kierownik:dr inż. Andrzej Kubiak
rodzaj:własny
realizacja:2006 – 2008
opis:Celem projektu było podjęcie kompleksowych badań dotyczących procesów wysokotemperaturowych w węgliku krzemu (SiC). Badania te dotyczyły głównie warstwy przypowierzchniowej SiC, a w szczególności zachodzących w niej zmian podczas procesów wysokotemperaturowych wywołanych zjawiskami sublimacji i resublimacji. W efekcie opracowano technologię wysokotemperaturowego procesu wygrzewania węglika krzemu w atmosferze ochronnej przeciwdziałającej zjawisku powodującemu degradację powierzchni struktur półprzewodnikowych oraz pozwalającym na wykonanie diody na bazie SiC metodą termicznej dyfuzji domieszek. Prace eksperymentalne zostały wsparte symulacjami komputerowymi wykonanymi z użyciem specjalizowanego oprogramowania.

Opracowanie technologii wytwarzania diody p-i-n w podłożu SiC - Nowe technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowanie w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur

tytuł:Opracowanie technologii wytwarzania diody p-i-n w podłożu SiC – Nowe technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowanie w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur
kierownik:prof. dr hab. Zbigniew Lisik
komentarz:Projekt realizowany w ramach projektu zamawianego „Nowe technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowanie w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur”
rodzaj:zamawiany
realizacja:2007 – 2010
opis:Podstawową trudnością stojącą na przeszkodzie praktycznego wykorzystania węglika krzemu w elektronice są odmienne w porównaniu z krzemem i często ekstremalne wymagania dotyczące procesów technologicznych związanych z tym materiałem. Powoduje to, iż procesy technologiczne i metody charakteryzacji, dobrze poznane i opanowane dla krzemu, okazują się nieodpowiednie lub niedostosowane do nowych potrzeb w przypadku SiC. Projekt Zamawiany „Nowe technologie na bazie węglika krzemu i ich zastosowanie w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur”, realizowany przez wiodące krajowe ośrodki naukowo-badawcze, ma stworzyć warunki dla rozwiązania wielu z tych problemów tak, aby możliwe stało się podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia węglika krzemu do polskiego przemysłu elektronicznego. Zgodnie z przyjętą filozofią projektu, obejmuje on podjęcie powiązanych ze sobą badań w szerokim zakresie, począwszy od wytworzenia monokryształów węglika krzemu, poprzez ich charakteryzację i procesy technologiczne wymagane dla realizacji przyrządów, na badaniach użytkowych układów z elementami SiC kończąc.
W Politechnice Łódzkiej realizowane są projekty z zakresu technologii węglika krzemu, obejmujące selektywną implantację jonową w wykorzystaniem jonów donorowych i akceptorowych, badania dotyczące opracowania efektywnego procesu aktywowania implantowanych domieszek na drodze wygrzewania w bardzo wysokich temperaturach oraz opracowania efektywnej technologii domieszkowania dyfuzyjnego akceptorowego i donorowego. Ostatecznym efektem realizacji prac związanych z opracowaniem technologii wytwarzania diod p-i-n w podłożu SiC będą testowe egzemplarze tych diod spełniające przyjęte założenia.
www: http://sic.dsod.pl

Superefektywne systemy chłodzenia cieczowego dla przyrządów i systemów

tytuł:Superefektywne systemy chłodzenia cieczowego dla przyrządów i systemów
kierownik:dr hab. inż. Ewa Raj
rodzaj:rozwojowy
realizacja:2008 – 2010
opis:Głównym celem projektu jest opracowanie superefektywnego i zarazem miniaturowego systemu chłodzenia przeznaczonego do integracji z przyrządami energoelektroniki oraz elektroniki wysokich temperatur. Ze względu na stawiane wymagania, rozwiązanie będzie oparte o koncepcję mikrokanałowych struktur chłodzących charakteryzujących się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Jako obiekt badawczy, na którym zostaną przeprowadzone przewidywane w projekcie prace badawcze i rozwojowe, wybrano przyrząd półprzewodnikowy mocy w obudowie pastylkowej. Zintegrowanie superefektywnych mikrostruktur chłodzących z obudowami pastylkowymi pozwoli na prawie trzykrotną poprawę parametrów pracy wybranych elementów oraz dwukrotne zmniejszenie wymiarów całego układu w porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami opartymi o standardowe obudowy mocy oraz radiatory wodne.

Układy energoelektroniczne z przyrządami z węglika krzemu

tytuł:Układy energoelektroniczne z przyrządami z węglika krzemu
kierownik:prof. dr hab. Zbigniew Lisik
komentarz:Projekt prowadzony wspólnie z Instytutem Elektrotechniki i Akademią Morską. Kierownikiem całego projektu jest dr hab. Krzysztof Zymmer.
rodzaj:rozwojowy
realizacja:2008 – 2010
opis:Głównym celem projektu jest wykonanie odpowiednich badań stosowanych i prac rozwojowych, które dostarczą wiedzy i narzędzi niezbędnych dla wprowadzenia przyrządów z węglika krzemu (SiC) do układów energoelektroniki. Badania przewidziane w projekcie będą skoncentrowane na układach z diodami Schottky’ego oraz tranzystorami MESFET, jedynymi przyrządami z SiC oferowanymi obecnie na rynku, które mogą znaleźć i już znajdują zastosowania w energoelektronice. Efektem podjętych w projekcie prac badawczych będzie identyfikacja oraz rozwiązanie problemów teoretyczno-konstrukcyjnych związanych z wprowadzeniem tych przyrządów do układów energoelektronicznych, a w szczególności stworzenie odpowiednich dla tego narzędzi CAD. Efektem prac rozwojowych będzie zbudowanie i przebadanie modeli dwóch najbardziej reprezentatywnych układów: zasilacza AC/DC wykorzystującego nowe możliwości oferowane przez diody Schottky’ego z SiC oraz przetwornicy DC/DC wykorzystującej nowe możliwości oferowane przez tranzystory MESFET z SiC. Oba układy zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z wynikami prac badawczych i oczekuje się, że będą one charakteryzowały się znacznie lepszymi parametrami eksploatacyjnymi w porównaniu z analogicznymi układami zrealizowanymi z wykorzystaniem jedynie krzemowych przyrządów półprzewodnikowych mocy.

Zintegrowany system chłodzenia cieczowego dla podzespołów elektronicznych i elektrotechnicznych w pojazdach.
tytuł:Zintegrowany system chłodzenia cieczowego dla podzespołów elektronicznych i elektrotechnicznych w pojazdach.
kierownik:dr hab. inż. Ewa Raj
rodzaj:własny
realizacja:2009 – 2012
opis:Głównym celem projektu było zbadanie możliwości wykorzystania koncepcji mikrostruktur chłodzących do stworzenia nowych rozwiązań systemów chłodzenia, umożliwiających odprowadzania ciepła z układów i modułów elektronicznych montowanych w pojazdach. Istotnym założeniem, stanowiącym o nowatorstwie rozwiązania jest zastosowanie w mikrokanałowym systemie chłodzenia tego samego medium, które jest wykorzystywane do chodzenia silnika. Zastosowanie tego nadzwyczaj wydajnego i jednocześnie miniaturowego systemu chłodzenia w połączeniu z podzespołami elektronicznymi może pozwolić na montaż w samochodach urządzeń, które do tej pory nie mogły się w nich znaleźć, ze względu na zbyt dużą emisję ciepła lub wrażliwość na zbyt wysoką temperaturę otoczenia. Superwydajny system chłodzenia pozwoli także na miniaturyzację modułów elektrycznych i elektronicznych. Przełoży się to wszystko w głównej mierze na poprawienie własności pojazdów w zakresie ekologii (zmniejszenie masy pojazdu i zużycia paliwa) i zwiększenie wskaźnika bezpieczeństwa pojazdu.

Bufory optyczne dla połączeń on-chip w systemach fotonicznych

tytuł:Bufory optyczne dla połączeń on-chip w systemach fotonicznych
kierownik:prof. dr hab. Zbigniew Lisik
komentarz:Grant promotorski mgr inż. Mariusza Owczarka
rodzaj:promotorski
realizacja:2009 – 2012
opis:Projekt ma na celu rozwinięcie prac badawczych poświęconych połączeniom optycznym pomiędzy poszczególnymi blokami funkcjonalnymi jednego układu VLSI (ang. on-chip). Jego istotą jest opracowanie bufora optycznego, którego parametry pozwalałyby na efektywne zastąpienie tradycyjnych połączeń miedzianych połączeniami optycznymi. Połączenia metaliczne są bowiem wąskim gardłem dla dalszego rozwoju układów scalonych, a wykorzystanie połączeń optycznych jest jednym z głównych rozwiązań proponowanych przez ITRS.
W ramach pracy zaproponowane zostaną konkretne układy odbiorników optycznych, które spełniają założenia aplikacji on-chip. Prace te będą obejmować projekty układów w technologii heterozłączowej Si\SiGe i krzemowej CMOS, przy czym proces optymalizacji układów będzie wykonywany za pomocą autorskiego programu RUNE, umożliwiającego dokonanie optymalizacji wielokryterialnej w oparciu o algorytm genetyczny i metodę frontów Pareto-optymalnych. Ponadto w ramach projektu przewiduje się wykonanie fizyczne projektowanych układów oraz ich przetestowanie.

Wykorzystanie metod Monte Carlo do modelowania materiałów i struktur półprzewodnikowych z węglika krzemu.

tytuł:Wykorzystanie metod Monte Carlo do modelowania materiałów i struktur półprzewodnikowych z węglika krzemu.
kierownik:dr inż. Janusz Woźny
rodzaj:promotorski
realizacja:2010 – 2011
opis:Projekt jest poświęcony modelowaniu własności materiałów i struktur półprzewodnikowych z wykorzystaniem Metody Monte Carlo. Przedmiotem modelowania jest węglik krzemu, materiał półprzewodnikowy dedykowany dla przyrządów półprzewodnikowych mogących pracować w wysokich temperaturach i dużych częstotliwościach oraz przyrządów energoelektroniki, z uwagi na możliwe do osiągnięcia w przyrządach z tego materiału duże dopuszczalne wartości gęstości prądu oraz napięcia blokowania.
W chwili obecnej eksperymentalna baza pomiarowa, zawierająca wyniki dotyczące własności węglika krzemu w różnych warunkach pracy, jest szczupła i nie obejmuje szeregu obszarów, istotnych z punktu widzenia eksploatacji przyrządów z tego materiału. Nie jest także dostępne oprogramowanie, które pozwalałoby na wiarygodne modelowanie zjawisk dotyczących tego materiału i umożliwiło uzupełnienie braków danych uzyskanych eksperymentalnie. W projekcie autor chce skoncentrować się na wyznaczeniu ruchliwości Halla nośników w SiC na podstawie symulacji wykonanych z użyciem opracowanego przez siebie fizycznego modelu transportu nośników wykorzystującego metody Monte Carlo. Uzyskane wyniki zostaną porównane z przeprowadzonymi równolegle pomiarami tej ruchliwości.

Wyznaczanie strat mocy w magnetowodach nową metodą pomiaru in situ

tytuł:Wyznaczanie strat mocy w magnetowodach nową metodą pomiaru in situ
kierownik:dr inż. Roman Gozdur
rodzaj:własny
realizacja:2011 – 2013
opis:„Wyznaczanie strat mocy w magnetowodach nową metodą pomiaru in situ”

Tematyka projektu dotyczy zagadnień pomiarów magnetycznych oraz szeroko pojętych technologii materiałów magnetycznie miękkich. Zakres prac badawczych dotyczy problemu eksperymentalnego określania stratności materiału bezpośrednio w magnetowodach i komponentach jako gotowych podzespołach urządzeń. Celem projektu jest opracowanie algorytmu pomiarowego i wykonanie systemu pomiarowego zgodnego z proponowaną przez autorów nową metodą mostkową pomiaru mocy strat w rdzeniach magnetycznych.

Opracowanie metody pomiaru oraz badania parametrów dysypacyjnych niskostratnych taśm nanokrystalicznych i amorficznych

tytuł:Opracowanie metody pomiaru oraz badania parametrów dysypacyjnych niskostratnych taśm nanokrystalicznych i amorficznych
kierownik:dr inż. Andrzej Majocha
rodzaj:własny
realizacja:2011 – 2012
opis:

Przetwornik do pomiaru pola magnetycznego z światłowodową transmisją sygnałów

tytuł:Przetwornik do pomiaru pola magnetycznego z światłowodową transmisją sygnałów
kierownik:dr hab. inż. Jacek Gołębiowski
rodzaj:własny
realizacja:2011 – 2013
opis:W projekcie zaproponowano zastosowanie mikromechanicznych ruchomych struktur krzemowych MEMS do pomiarów indukcji pola magnetycznego. Konstrukcja czujnika składa się z ruchomej struktury krzemowej oraz alternatywnie płaskiej cewki lub warstwy magnetycznej umieszczonych na powierzchni ruchomej struktury. W zależności od wektora indukcji magnetycznej następuje odkształcenie ruchomych mikromechanicznych elementów czujnika. Do pomiaru odkształcenia mikromechanicznych elementów zastosowane zostanie przetwarzanie optoelektroniczne. W projekcie zaproponowano refleksyjną wielowiązkową metodę (OFBDS) modulacji strumienia świetlnego.

Transparentna elektroda emiterowa do aplikacji fotowoltaicznych, wykonana na bazie nanorurek węglowych

tytuł:Transparentna elektroda emiterowa do aplikacji fotowoltaicznych, wykonana na bazie nanorurek węglowych
kierownik:dr hab. inż. Maciej Sibiński
rodzaj:projekt badawczy OPUS
realizacja:2011 – 2013
opis:Celem projektu jest wykonanie przewodzących warstw transparentnych na bazie nanorurek węglowych i aplikacja ich jako elektrod ogniw słonecznych różnych typów. Uzyskanie cienkich, elastycznych warstw transparentnych ma zostać przeprowadzone przy wykorzystaniu tanich technik produkcyjnych jak sitodruk i w oparciu o nieoczyszczony i łatwo dostępny materiał nanorurkowy oraz nośniki organiczne. Gotowe warstwy zostaną umieszone jako elektroda transparentna w miejscu dotychczas stosowanych w ogniwach słonecznych tlenków przewodzących takich jak ITO, czy ZnO:Al. Na podstawie tak wykonanej struktury oczekuje się eliminacji określonych wad dotąd stosowanych elektrod jak np. pękanie w strukturach elastycznych ogniw słonecznych. Dodatkowo planowane jest zbadanie możliwości produkcji nowego rodzaju przyrządów w procesie roll-to-roll bez stosowania kosztownych technologii próżniowych.

Wytwarzanie warstw elastycznych ogniw fotowoltaicznych na bazie tellurku kadmu.

tytuł:Wytwarzanie warstw elastycznych ogniw fotowoltaicznych na bazie tellurku kadmu.
kierownik:dr inż. Katarzyna Znajdek
rodzaj:Projekt badawczy PRELUDIUM (realizowany przez osobę rozpoczynającą karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora)
realizacja:2012 – 2014
opis:Celem naukowym projektu są badania dotyczące metod wytworzenia warstw elastycznych polikrystalicznych ogniw słonecznych na bazie tellurku kadmu. Wykonane podczas realizacji pracy eksperymenty będą dotyczyły poszukiwań najbardziej optymalnych materiałów dla kolejnych warstw rozważanej struktury elastycznego ogniwa słonecznego oraz metod ich wytwarzania jako warstw składowych tej struktury.

Jako element tego projektu przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie cienkowarstwowych testowych konstrukcji ogniwa słonecznego na bazie CdTe z warstwą emiterową CdS i przezroczystą elektrodą przednią wykonaną w formie cienkiej powłoki ZnO:Al, warstwy z polimerowego kompozytu zawierającego nanorurki węglowe (CNT) lub warstwy grafenu. Badania tych struktur będą stanowiły element weryfikacji hipotezy o przydatności wybranych rozwiązań warstw dla zastosowań w elastycznych ogniwach słonecznych.

ProeTEX: MicroNanoStructured fibre systems for Emergency-Disaster Wear

tytuł:ProeTEX: MicroNanoStructured fibre systems for Emergency-Disaster Wear
kierownik:prof. dr hab. Zbigniew Lisik
komentarz:Projekt realizowany w ramach zespołu Politechniki Łódzkiej kierowany przez prof. Izabellę Krucińską.
rodzaj:europejski – PR
realizacja:2005 – 2010
opis:Udział Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych w programie Protection e-Textiles – ProeTEX polegał na zaprojektowaniu, wykonaniu i przebadaniu nowatorskich czujników temperatury o konstrukcji tekstronicznej, przewidzianych do integracji ze strażacką odzieżą ochronną. W pierwszym etapie realizacji projektu prace te dotyczyły zaimplementowania do testowego ubrania ratowniczego systemu monitorowania temperatury wykorzystującego komercyjny układ cyfrowego czujnika temperatury. W wyniku tych prac zaprojektowano i przetestowano działanie elastycznej osłony termoprzewodzącej dla cyfrowych czujników temperatury umieszczanych w tkaninie. Wyniki tych badań posłużyły do opracowania udoskonalonych wersji układu pomiaru temperatury, opartego o czujniki z szeregową transmisja danych i o podwyższonej dokładności pomiaru. W ramach badań opracowano również technikę wykonania mikrospawów laserowych służących do połączeń tego typu układów.
Odrębną częścią badań było opracowanie analogowego, w pełni testronicznego czujnika temperatury od dużej elastyczności. Urządzenie takie zostało zrealizowane i zostanie wykorzystane do bezpośredniego włączenia układów pomiarowych w strukturę tkaniny poprzez zastosowanie do ich produkcji standardowych technik dziewiarskich.

POLONIUM 2012-2013: Nowe rozwiązania konwerterów energii dla ogniw słonecznych.

tytuł:POLONIUM 2012-2013: Nowe rozwiązania konwerterów energii dla ogniw słonecznych.
kierownik:prof. dr hab. Zbigniew Lisik
rodzaj:Polsko-francuski program wymiany osobowej POLONIUM na lata 2012-2013
realizacja:2012 – 2013
opis:Cel projektu obejmuje zastosowanie nowego rozwiązania przechwytywania promieniowania słonecznego do poprawy sprawności krzemowych ogniw fotowoltaicznych poprzez rozszerzenie ich spektrum fotokonwersji. W projekcie proponuje się wykorzystanie nanocząstoczekowej warstwy ZnO (NPs), w charakterze konwertera enregii typu down converter umieszczonego w pobliżu emitera ogniwa słonecznego w celu poprawy zewnętrznej wydajności kwantowej i sprawności fotokonwersji ogniw krzemowych. Wstępne badania, prowadzone w Lyon Institute of Nanotechnology (INL) pokazały duży potencjał nanoagregatów ZnO w charakterze konwerterów energii fotonów. Dostrzeżono, iż w wysoka czystość nanocząstkowego kryształu ZnO prowadzi do zaniku emisji luminescencji w zakresie widzialnym. Z tego powodu w celu zwiększenia emisji w zakresie światła zielonego i czerwonego wprowadzono defekty tlenowe w strukturę ZnO NPs uzyskując materiał idealny do konstrukcji warstw typu down-converter. Warstwy nanocząstek ZnO otrzymywane za pomocą metody Low Energy Cluster Beam Deposition (LECBD).

GECCO: 3D struktury GaN dla wysokowydajnych półprzewodnikowych źródeł światła

tytuł:GECCO: 3D struktury GaN dla wysokowydajnych półprzewodnikowych źródeł światła
kierownik:prof. dr hab. Zbigniew Lisik
komentarz:koordynator WP
rodzaj:7 Program Ramowy
realizacja:2012 – 2015
opis:Oczekuje się, że półprzewodnikowe źródła światła, obecnie bazujące na azotku galu (GaN), zastąpią nieefektywne i nieprzyjazne środowisku konwencjonalne źródła światła, przyczyniając się istotnie do oszczędności energii. Aby to osiągnąć, konieczny jest rozwój białych diod elektroluminescencyjnych (LED) o większej efektywności i mniejszych kosztach na lumen emitowanego promieniowania. W projekcie, zaproponowano i poddano badaniom nowa koncepcja struktur 3D. Nowe rozwiązanie pozwoli wprowadzić rozwój półprzewodnikowych źródeł światła na całkowicie nowy poziom uzyskiwanej efektywności, w porównaniu do struktur LED wykonywanych w konwencjonalnej technologii 2D, bazującej na planarnej technologii cienkowarstwowej.
Zespół z Politechniki Łódzkiej uczestniczy głównie w pracach związanych z modelowaniem nowej koncepcji struktur diodowych na różnych etapach jej ewaluacji. Więcej informacji na stronie projektu GECCO.

AKTUALNE:

Hybridgeowall – Funkcjonalne kompozyty hybrydowe o projektowanych właściwościach

Tytuł:Hybridgeowall – Funkcjonalne kompozyty hybrydowe o projektowanych właściwościach
Tytuł angielski:Hybridgeowall – Functional hybrid composites with designed properties
Komentarz:Projekt nr POIR.04.01.04-00-0034/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Lider projektu:
Politechnika Łódzka/Wydział Chemiczny
Partnerzy:
S. i A. Pietrucha sp. z o.o.
Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa

Realizacja:rozpoczęcie: 01.12.2018
zakończenie: 30.11.2020
Opis:Rezultatem projektu będzie wdrożenie do działalności Wnioskodawcy innowacji produktowej w postaci znacząco ulepszonego produktu tj. hybrydowych profili geotechnicznych o projektowanych właściwościach, do zastosowań w obszarze inżynierii lądowej i wodnej jako ściany oporowo-pomiarowe.
Aby osiągnąć zamierzony cel projektu Wnioskodawca przewiduje przeprowadzenie szeregu prac badawczo-rozwojowych, które skupione będą głównie na następujących obszarach technologicznych:
a) Dobór odpowiedniego wzmocnienia (zbrojenia i kompatybilizatora) oraz optymalizacja wzajemnej współpracy i trwałości materiałów stosowanych w kompozycie hybrydowym, ich wytrzymałości zarówno na granicy faz jak i w całej strukturze, dzięki czemu kompozyt w skali przemysłowej uzyska właściwości mechaniczne polepszone co najmniej o:
• 35% w stosunku do wartości modułu Younga dla profilu GWF700 (grodzica PCW wzmacniana hybrydowym włóknem szklanym),
która wynosi 4,3 GPa
• 25% w stosunku do wartości maksymalnego momentu gnącego dla GWF700, która wynosi 56 kNm/m
Uzyskanie wskazanych właściwości mechanicznych rozszerzy znacznie granicę stosowalności grodzic na bazie PCW i umożliwi zastosowanie innowacyjnej grodzicy hybrydowej, nazwanej na potrzeby niniejszego projektu 700FR++, do budowy ścian oporowych o wysokości do 3 m ponad powierzchnią gruntu.
b) Dobór odpowiedniego systemu monitorowania naprężeń grodzicy oraz technologii integracji włókien światłowodowych z kompozytem, dzięki czemu możliwe będzie wyposażenie produktu w nowoczesne funkcjonalności związane ze stałym monitoringiem strukturalnym.
Wyposażenie produktu w innowacyjne cechy i funkcjonalności nastąpi bez szkody dla podstawowych zalet grodzic winylowych takich jak m.in. stosunkowo niski ciężar, odporność na korozję i działanie większości substancji chemicznych. Dzięki temu rezultat projektu będzie stanowił realną alternatywę dla lekkich grodzic stalowych, które obecnie wykorzystywane są do budowy ścian oporowych przekraczających 1,5m.

PROJEKTY ZAKOŃCZONE:

Ubranie strażackie nowej generacji z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych

tytuł:Ubranie strażackie nowej generacji z tekstronicznym systemem monitorowania parametrów fizjologicznych
kierownik:prof. dr hab. Zbigniew Lisik
komentarz:Projekt realizowany w ramach zespołu Politechniki Łódzkiej pod kierunkiem prof. dr hab. Izabelli Krucińskiej
rodzaj:celowy – współfinansowany
realizacja:2006 – 2008
opis:Projekt był realizowany przez Politechnikę Łódzką (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki), firmę odzieżową ARLEN oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego. W ramach projektu opracowano ubranie strażackie z tekstronicznym systemem monitorowania temperatury skóry, temperatury pododzieżowej, temperatury zewnętrznej, częstości akcji serca strażaka oraz charakterystyki jego ruchu.